Att tänka på för bildköparen (från  Svenska Fotografers Förbund)


Vid uppdragsfotografering

För att få önskad bild måste bildköparen göra tydligt

för fotografen vad bilden ska förmedla, hur och i vilket

sammanhang den ska användas och övriga förutsättningar.

Fotografen behöver tid för att söka lösningar och resurser

för att genomföra bildidén. Tiden är ofta den begränsande

faktorn. För ett bra resultat, planera fotograferingen i god tid.

Tid är pengar. En bra bild kostar ibland mycket pengar.

Men en bra bild för rätt ändamål och vid rätt tid bidrar ofta

med värden som inte kan översättas i pengar.

Att fota bilden kan vara det som tar kortast tid, sen är det framkallningen i datorn som tar mest tid.

Ibland missuppfattas fotografens prissättning,

särskilt av ovana bildköpare. Ett dagsarvode kan tyckas

orimligt högt, men det är sällan som ens hälften av en

heltidsanställds årsarbetstid kan debiteras på kund.

Precis som för andra själsvständiga konsulter så måste

övrig oersatt tid användas till vidareutbildning, testning

av material, programvaror och utrustning, administration

av det egna företaget m.m.

Till skillnad från många konksulter har fotofgrafen ofta

höga kostnader för lokal och utrustning. Bland annat

kräver den digitala tekniken tunga, årliga nyinvesteringar.

Fotografens särskilda specialitet eller  skicklsighet och

fotograferingens svårighetsgrad påverkar också arvodet.

Det som ingår i d et totala fotograferingsarvodet är

ersättning dels för produktion – arvode, material, utlägg

– dels för rätten att använda bilden på det sätt och i den

omfattning som överenskommits. Ibland är ersättningen för

användningsrätten inkluderad i arvodet, ibland debiteras

den separat. Det sistnämnda är vanligt vid omfattande

användningsområde/ -tid.

Vill köparen senare återanvända bilden eller utöka

användningsområdet krävs fotografens tillstånd.

Fotografens namn ska alltid anges i enlighet med god

sed. Vid utebliven namnangivelse har fotografen rätt till

skadestånd.

Källa: Svenska Fotogrefers Förbund